Zdravotnické zařízení:

Zubní ordinace MUDr. Kateřiny Bohuslavové, Na Výšině 2672/4, 251 01 Říčany, tel: 725 739 297.

Základní práva a povinnosti pacienta

Každý pacient má ve zdravotnickém zařízení právo na úctu, důstojné zacházení, ohleduplnost a respektování soukromí při poskytování služeb zdravotní péče.

Nezletilý pacient mladší 15let může být ošetřen pouze v přítomnosti a se souhlasem svého zákonného zástupce, popřípadě osoby zákonným zástupcem určené (výjimku tvoří neodkladná péče). Nezletilý pacient starší 15 let může být ošetřen bez přítomnosti svého zákonného zástupce, pokud má jeho písemný souhlas.

Pacient má právo vyžádat si konzultaci od jiného poskytovatele, popřípadě zdravotnického pracovníka, než který mu poskytuje zdravotní službu.

Pacient se smyslovým postižením, který využívá psa se speciálním výcvikem, má právo na doprovod a přítomnost psa u sebe ve zdravotnickém zařízení. Přítomnost asistenčního psa nesmí omezovat poskytnutí zdravotnické péče a omezovat práva ostatních pacientů.

Vyšetření lékařem probíhá v ordinaci, kam pacienti vstupují na výzvu zdravotní sestry. Lékař poskytuje pacientovi zdravotní službu pouze s jeho souhlasem, případně se souhlasem jeho zákonného zástupce. Lékař i zdravotní sestra jsou povinni zachovávat lékařské tajemství, využívat získané informace pouze k poskytování zdravotních služeb ve prospěch pacienta a poskytovat je pouze osobám určeným obecně závaznými předpisy. Výjimkou z povinné mlčenlivosti je komunikace mezi zdravotnickými pracovníky.

Zdravotnická dokumentace pacienta vedená lékařem je majetkem lékaře. Nahlížet do ní a pořizovat z ní výpisy a kopie může pouze pacient, jeho zákonní zástupci a zmocněné osoby. Pokud se pacient přeregistruje k jinému zubnímu lékaři, dosavadní registrující lékař odešle novému lékaři výpis ze zdravotní dokumentace pouze na základě žádosti. Výpis obsahuje všechny údaje potřebné pro poskytování dalších zdravotních služeb pacientovi.

Pacienti a jejich doprovod čekají na vyšetření v čekárně, která je volně přístupná od začátku provozní doby do konce ordinační doby. Během čekání mohou pacienti používat zařízení čekárny a WC pro pacienty. Je zakázáno obtěžovat pacienty nadměrným hlukem nebo jiným nevhodným chováním, ničit a odnášet zařízení čekárny včetně časopisů. V celém zdravotnickém zařízení je zakázáno kouřit.

Pacientům je k dispozici soukromé parkoviště zdravotnického zařízení a to bez poplatku. Řidiči jsou povinni chovat se obezřetně, na parkovišti dodržovat bezpečný odstup motorových vozidel a neblokovat ve výjezdu ostatním návštěvníkům zdravotnického zařízení. Parkování je povoleno po dobu návštěvy zdr.zařízení.

Pacient nebo jeho zákonný zástupce oznámí do 8 dnů svému registrujícímu lékaři každou změnu zdravotní pojišťovny, změnu druhu zdravotního pojištění, změnu bydliště a telefonního čísla a závažnou změnu zdravotního stavu.

Registrace k zubnímu lékaři

Zdravotnické zařízení poskytuje zdravotní služby stomatologické péče v plném rozsahu pouze registrovaným pacientům. Neregistrovaným pacientům poskytuje pouze neodkladnou zdravotní péči v případě, kdy pacientův registrující lékař není dostupný. Pacient může požádat o registraci, jestliže uplynuly více než 3 měsíce od jeho předchozí registrace k jinému lékaři. V případě nezletilých pacientů žádají o registraci jeho zákonní zástupci.

O přijetí registrace rozhodne registrující lékař potvrzením registračního listu. V případě odmítnutí pacienta do své péče z důvodů kapacitních možností má pacient právo obdržet potvrzení o tomto odmítnutí a jeho důvodech, které mu poskytovatel vydá na vyžádání.

Nenavštívil-li pacient po dobu 2 let zdravotnické zařízení v rámci preventivní péče, má se za to, že si vyhledal jiného zubního lékaře, ke kterému se přeregistroval (pacient přestal poskytovat součinnost nezbytnou pro další poskytování zdravotních služeb). Takovému pacientovi je ukončeno poskytování zdravotnické služby.

Čerpá-li pacient péči hrazenou ze zdravotního pojištění, je povinen předkládat kartičku zdravotní pojišťovny u které je pojištěn. Pokud pacient nedokáže prokázat svou totožnost a platnost zdravotního pojištění, není zdravotnické zařízení povinno zdravotní služby poskytnout. Výjimku tvoří případy nutné a neodkladné péče.

Ordinační a provozní doba

Ordinační a provozní doba je zveřejněna u vstupu do zdravotnického zařízení a také na webových stránkách www.zubarka-ricany.cz. Příjem pacientů k ošetření končí 30 minut před skončením ordinační doby lékaře.

Pacient si může telefonicky, osobně nebo elektronicky objednat termín na registraci, vyšetření, nebo preventivní prohlídku. Termín samotného ošetření, které navazuje na vstupní nebo předchozí vyšetření, objedná přímo v ordinaci lékař nebo sestra dle obtížnosti výkonu.

Zdravotní sestra pravidelně vychází do čekárny, krátkým dotazem zjišťuje stav potíží pacientů a po konzultaci s lékařem určuje pořadí pacientů. Čas objednání je časem, od kterého pacient čeká na vyšetření lékařem. Objednaní pacienti jsou zváni do ordinace pokud možno v čase, na který byli objednáni. Čas objednání není dogmatem, na které vzniká nárok. Pracovníci zdravotnického zařízeni se snaží čekací dobu pacientů minimalizovat. Vždy však musí dbát na soukromí a zdravotní stav pacientů při ošetření.

V případě akutních obtíží je nutné se nejprve telefonicky, nebo osobně nahlásit v ordinaci. Každý den je vyhrazen prostor pro akutní ošetření. Personál pacientům nabídne vždy nejbližší volný termín pro akutní ošetření, nemusí se však jednat o tentýž den.

Úhrada služeb

V ordinaci poskytuje lékař kromě péče hrazené z veřejného zdravotního pojištění i péči a vyšetření, která nejsou z tohoto systému hrazena. Ceník těchto výkonů je dostupný na webových stránkách www.zubarka-ricany.cz. Kompletní ceník je k nahlédnutí na požádání v ordinaci. Individuální možné varianty léčby a cenový návrh sdělí lékař pacientovi na základě vyšetření před samotným výkonem.

Pacient je povinen uhradit poskytovateli cenu provedených služeb a protetických prací dle platného ceníku. Platba probíhá hotově nebo platební kartou. V případě externí výroby protetických výrobků (v laboratoři) je vyžadována zálohová platba ve výši 50%. Odmítnutí úhrady je v rozporu s vnitřním řádem a je důvodem k ukončení poskytovaných služeb pacientovi.

Ukončení poskytování lékařských služeb

Zdravotnické zařízení může ukončit poskytování zdravotních služeb pacientovi, který závažným způsobem omezuje práva ostatních pacientů, úmyslně a soustavně nedodržuje navržený léčebný postup nebo se neřídí vnitřním řádem.

Opakovaná neomluvená absence (tj. minimálně druhá absence během tří měsíců, která nebyla předem nahlášena na tel. čísle 725 739 297, nebo byla nahlášena v čase kratším než 24 hodin před plánovaným výkonem), bude považována za porušení tohoto vnitřního řádu, a zakládá tak důvod k ukončení poskytování zdravotních služeb pacientovi. Při neomluvené návštěvě se automaticky ruší další domluvené termíny.

Lékař má právo odmítnout nebo ukončit léčbu pacienta, jestliže požadavky pacienta odporují odbornému profesnímu přesvědčení lékaře.

Motivací tohoto ustanovení není účtování pokut, ale zamezení neomluvených absencí, blokování termínů jiným pacientům a prostojů nákladného zdravotnického zařízení.

Odmítnutí ošetření pacienta lékařem

Nejde-li o akutní případ ohrožující pacienta, má personál právo odmítnout ošetřit pacienta, který má chřipkové onemocnění, zánět horních cest dýchacích, angínu, herpetické onemocnění rtu nebo ústní sliznice či jiné infekční onemocnění.

Zdravotnický personál má právo předčasně ukončit poskytování zdravotnické služby nebo odmítnout k ošetření pacienta, který jeví známky požití alkoholických nápojů či návykových látek.

Pacient nemocný Hepatitidou C, AIDS a podobných infekčních onemocnění, upozorní lékaře a sestru na své onemocnění. Tito pacienti mají právo na ošetření na specializované klinice VFN Bulovka, MUDr. Ladislav Strnad, tel: 266 082 279, 266 082 446, nebo v soukromé zubní ordinaci Horáčkova 1222/5, 140 00 Praha 4, tel: 242 416 142, 734 104 767.

Tento vnitřní řád je platný od 1.11.2019.

MUDr. Kateřina Bohuslavová – vedoucí zubní lékař